Ядерная медицина

Bilgisayarlı tomografi (PET CT) ile birlikte pozitron emisyon tomografisi

PET, radyonüklid teşhis yöntemlerinden biridir (radyasyon nükleer tıp alanlarından biri).

Onkolojide nükleer (veya radyonüklid) tıp tıbbi görüntüleme bölümüne dahil edilir ve  dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların ciddiyetini ve tedavisini tespit etmek, şiddetini ve tedavisini belirlemek için  küçük miktarlarda radyoaktif maddelerin kullanımını içerir.

 • birçok malign tümör türü,
 • kalp rahatsızlıkları,
 • gastrointestinal sistem
 • endokrin organlar,
 • nörolojik bozukluklar
 • ve diğer patolojik durumlar.

Nükleer tıp, hastalıkları ilk aşamalarda teşhis etmenize izin verir ve ayrıca, hücrelerin ve vücut dokularının moleküler aktivitesini açıkça belirleme yeteneğine sahip olduğu için, hastanın tedaviye hemen erken yanıtının tanımlanmasını sağlar.

Radyonüklid teşhis yöntemleri invaziv değildir (yani vücut dokularının bütünlüğünün ihlali hariç tutulur) ve intravenöz enjeksiyonlar dışında ağrısızdır ve doktorun hastalığı teşhis etmesine ve şiddetini değerlendirmesine yardımcı olur. Muayene sırasında radyofarmasötikler (radyofarmasötikler) veya radyoizotop etiketleri (radyonüklidler, radyoaktif göstergeler) adı verilen özel radyoaktif materyaller kullanılır.

Ядерная медицина

Modern merkezlerde ve radyasyon teşhisi bölümlerinde, PET neredeyse her zaman BT ile birleştirilir ve özel cihazlar (PET CT tarayıcıları) kullanılarak gerçekleştirilir. Kombine PET CT taraması (pet ct), hücrelerin veya dokuların patolojik metabolik aktivite odaklarının anatomik pozisyonunu açıkça belirlemenizi sağlar.

Birleşik inceleme tekniğinin, çalışmaların her birinden bireysel olarak daha hassas olduğu kanıtlanmıştır. PET, kan akışı, hücreler ve dokular tarafından oksijen kullanımı ve glikoz metabolizması gibi vücudun en önemli işlevlerini değerlendirmenize izin verir, bu da radyasyon teşhisi merkezinin doktorunun doku ve organların işleyiş seviyesini analiz etmesine yardımcı olur. BT sırasında, vücudun iç yapılarının çok sayıda görüntüsünü veya resmini elde etmenizi sağlayan özel röntgen ekipmanı ve bazı durumlarda kontrast maddeler kullanılır.

PET CT kullanılarak elde edilen radyonüklid teşhisinin elde edilen görüntüleri bir bilgisayar ekranına yansıtılır ve çeşitli yapıların anatomik yapısı hakkında mükemmel bilgi sağlayan radyologlar tarafından ayrıntılı olarak incelenir.

Radyasyon Teşhis Bölümü

20. yüzyılın 40’larında radyonüklid teşhisinin gelişmesiyle, nükleer tıp, vücudu incelemek için etkili araçlar icat etmek için yeni bir seviyeye taşındı. NeoLife Onkoloji Merkezi’nin radyasyon teşhisi bölümünde, zamanımızın  nükleer tıbbının elindeki en son ekipman üzerinde çalışıyoruz . Nükleer tıbbın gelişimini izliyoruz ve bu nedenle merkezimiz en doğru radyasyon, radyonüklid teşhisini en yüksek uluslararası standartlarda yapabilir.

PET CT kullanımı için en yaygın endikasyonlar

PET CT taramaları aşağıdaki durumlarda kullanılır

 • Malign neoplazmların saptanması
 • Kanser metastaz odaklarının saptanması (yayılma)
 • Bir tedavi planının, örneğin kanser terapisinin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Tedaviden sonra kanser nüksünün teşhisi
 • Kalp kasındaki kan akış parametrelerinin belirlenmesi
 • Определение объема поражения сердечной мышцы после сердечного приступа (инфаркта миокарда)
 • Составление плана хирургических вмешательств на сердечной мышце, таких как ангиопластика или шунтирование коронарных артерий (в сочетании с миокардиосцинтиграфией)
 • Оценка патологических состояний головного мозга, таких как опухоли, нарушения памяти, судороги и другие заболевания центральной нервной системы
 • Оценка функции головного мозга и сердечной мышцы в норме

Преимущества и риски ПЭТ КТ диагностики

Преимущества

 • Радионуклидная диагностика позволяет получить уникальную информацию, в том числе о строении и функции органов и тканей, которая при использовании других методов визуализации недоступна.
 • При многих заболеваниях лучевая диагностика позволяет получить самую важную информацию, необходимую для постановки диагноза или составления плана лечения.
 • Стоимость радионуклидной диагностики ниже, а точность выше, чем у хирургических вмешательств, проводимых с диагностическими целями.
 • ПЭТ позволяет обнаружить нарушения уже на клеточном уровне, а поэтому помогает диагностировать заболевание на самых ранних стадиях, еще до появления его признаков на КТ или МРТ.
 • О дополнительных преимуществах КТ см. раздел «Компьютерная томография».

Преимущества использования комбинированной методики ПЭТ КТ

 • Высокая детализация изображения и большая точность обследования. Одновременное использование двух методик (ПЭТ и КТ) без необходимости изменения положения тела пациента во время обследования сводит возможность ошибки к минимуму.
 • Большое удобство для пациента: процедуры ПЭТ и КТ проводятся одновременно, без необходимости повторного посещения центра лучевой диагностики.

Риски ПЭТ КТ

 • Радионуклидная диагностика подразумевает введение крайне небольших доз радиоактивного вещества, что сопровождается относительно низким облучением организма. Следовательно, по сравнению с преимуществами, риски от использования радиоизотопов при ПЭТ КТ весьма малы.
 • Лучевая диагностика применяется уже более 50 лет. При этом какие-либо долгосрочные нежелательные эффекты от ее использования отмечены не были.
 • При выборе того или иного метода радионуклидной диагностики врач всегда проводит сравнение его возможных рисков и преимуществ. Перед проведением процедуры врач должен сообщить пациенту обо всех существенных рисках и предоставить возможность обсудить все интересующие его вопросы.
 • В крайне редких случаях возможно развитие легких аллергических реакций на радионуклидные препараты. Как бы то ни было, очень важно заранее сообщить медицинскому персоналу о наличии аллергии или любых других осложнений, в том числе возникавших во время проведения радиоизотопных процедур ранее.
 • Внутривенное введение радиофармпрепарата может быть немного болезненным и сопровождается быстро проходящим покраснением кожи.
 • Женщинам обязательно следует сообщить лечащему врачу или радиологу о любой возможности беременности, а также о кормлении ребенка грудью на момент проведения исследования.

Как выглядит оборудование для проведения ПЭТ КТ?

ПЭТ-сканер представляет собой массивное устройство с округлым отверстием в центре и похож на КТ- или МР-томограф. Внутри аппарата кольцевидным образом размещается большое количество датчиков, которые фиксируют излучение от радиоизотопных меток, находящихся в организме пациента.

Компьютерный томограф, как правило, представляет собой массивное прямоугольное устройство с отверстием (так называемым коротким туннелем) посередине. В течение всей процедуры пациент находится на узком диагностическом столе, который перемещается по туннелю. Рентгеновская трубка и электронные детекторы рентгеновского излучения, которые вращаются вокруг пациента, располагаются друг напротив друга внутри кольцевидной структуры под названием гентри.

В отдельном контрольном помещении монтируется компьютерная рабочая станция, где проводится обработка полученного изображения. Здесь же находится врач или техник-радиолог, который следит за работой томографа и ходом обследования и может непосредственно видеть и слышать пациента, а также общаться с ним с помощью микрофона. Оборудование для проведения ПЭТ-КТ сочетает в себе возможности обоих вышеописанных аппаратов и по внешнему виду почти не отличается от ПЭТ- и/или КТ-томографов. Изображения, полученные от сканера во время обследования, обрабатываются с помощью специальных компьютерных программ.

Подготовка к проведению ПЭТ-КТ

Женщинам всегда следует сообщать врачу или технику-радиологу о любой возможности беременности, а также о кормлении ребенка грудью на момент проведения обследования. Необходимо уведомить лечащего врача или техника-радиолога, который проводит обследование, обо всех лекарствах, принимаемых пациентом, в том числе витаминах и растительных пищевых добавках. Также врачу важно рассказать о наличии любых аллергических состояний или недавно перенесенных и любых хронических заболеваниях. Некоторые предварительные инструкции, которые дает лечащий врач, определяются типом процедуры ПЭТ.

Специальные правила подготовки к обследованию предназначены для пациентов с сахарным диабетом. Кормящим пациенткам перед обследованием необходимо дополнительно посоветоваться с лечащим врачом или радиологом о порядке своих действий. Например, можно заранее сцедить некоторый объем молока и использовать его для кормления ребенка в течение того периода времени после диагностики, пока радиоизотопная (радионуклидная) метка или контрастный материал выводятся из организма. Наличие металлических предметов, таких как ювелирные украшения, очки, съемные зубные протезы, слуховые устройства и заколки для волос, может повлиять на характеристики изображения, поэтому их лучше оставить дома или снять перед процедурой.

В целом, за несколько часов до проведения процедуры ПЭТ-КТ следует прекратить прием пищи, поскольку это может отрицательно повлиять на распределение радионуклидного вещества в тканях и, следовательно, внести искажение в результаты исследования. Соблюдение инструкций по подготовке к ПЭТ-КТ крайне важно: при неточности результатов на следующий день может потребоваться повторение процедуры. В течение нескольких часов до ПЭТ-КТ запрещается употребление содержащих сахар или высококалорийных жидкостей. Их следует заменить обычной водой. Пациентам, страдающим сахарным диабетом, необходимо соблюдать особые инструкции.

Очень важно сообщить врачу отделения лучевой диагностики обо всех препаратах, которые принимает пациент, а также о наличии аллергии любого типа, особенно на контрастные материалы, йодсодержащие вещества или морепродукты. Если врач посчитает риск возникновения аллергических реакций при внутривенном введении контраста высоким, то может потребоваться дополнительное обследование пациента.

Принцип действия ПЭТ-КТ диагностики

При обычном рентгеновском исследовании изображение является результатом прохождения рентгеновских лучей, которые возникают во внешнем источнике, через организм пациента. В отличие от рентгенографии, ядерная медицина использует особые радиоактивные вещества под названием радиофармакологические препараты (радионуклиды) или радиоизотопные метки, которые вводятся в организм внутривенно. Радиоизотопные вещества задерживаются в обследуемом органе или участке тела и выделяют небольшое количество энергии в виде гамма-лучей. Исходящая энергия улавливается с помощью ПЭТ-сканера и далее, путем использования компьютерных программ, преобразуется в детальные изображения, которые помогают исследовать строение и функцию органов и тканей.

Радионуклидная диагностика позволяет оценивать не только анатомию и структуру органов, но и прицельно фокусироваться на отображении физиологических явлений внутри организма, таких как скорость обмена веществ или уровень разнообразных биохимических процессов. Этим она выгодно отличается от других методик визуализации. Участки более высокой интенсивности на изображении (так называемые «горячие узлы») указывают на усиленное накопление радиоактивной метки и высокий уровень биохимической или метаболической активности. Менее интенсивные зоны, то есть «холодные узлы», отражают меньшую концентрацию радионуклидного вещества и, соответственно, менее выраженную биохимическую активность.

Порядок проведения процедуры ПЭТ-КТ

Процедуры с использованием методов радионуклидной диагностики проводятся амбулаторно, как правило в отделении ядерной диагностики. Перед обследованием пациент размещается в специальном кресле. Обычно радиоактивная метка вводится внутривенно, в жидком виде. Примерно в течение 45 минут введенный препарат перемещается по организму с током крови и накапливается в обследуемой ткани или органе. Все это время необходимо сохранять неподвижность, избегая каких-либо движений, и не разговаривать.

В некоторых случаях необходим дополнительный прием внутрь жидкого контрастного материала, который накапливается в кишечнике, что облегчает процесс интерпретации полученных результатов. Затем стол пациента перемещается внутрь ПЭТ-сканера, и начинается собственно обследование. Сначала проводится КТ, лишь после этого ПЭТ. Процедура ПЭТ КТ занимает от 15 до 20 минут. Таким образом, все обследование в клинике займет примерно один час.

Что следует ожидать во время и после процедуры ПЭТ КТ?

Большинство процедур лучевой диагностики с использованием радионуклидных меток проходят безболезненно. Единственным исключением является момент постановки внутривенного катетера. ПЭТ-КТ крайне редко вызывает существенный дискомфорт или сопровождается выраженными побочными эффектами.

Внутривенное введение радиоизотопного материала через иглу, которая обычно устанавливается в вену локтевой ямки, сопровождается легким уколом. Инъекция радиоактивной метки может вызывать ощущение холода, которое распространяется по всей руке, однако другие нежелательные эффекты, как правило, не возникают.

Радиоактивные свойства введенного материала (радионуклида) со временем исчезают, что обусловлено естественными механизмами распада радиоизотопа. Кроме этого, после обследования радиофармпрепарат выводится с мочой и калом в течение нескольких часов или дней. Для ускорения процесса выведения радиоактивной метки из организма необходимо потреблять больше воды и других жидкостей, о чем пациента должен уведомить врач.

Отделение лучевой диагностики центра Neolife проводит точные и современные обследования на основе последних достижений ядерной медицины.